U Gradu Ludbregu održan je početni sastanak za pripremu Strateškog projekta 6. Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma

U Gradu Ludbregu održan je početni sastanak za pripremu Strateškog projekta 6. Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma
Kuća rijeke Bednje, Izvor: Grad Ludbreg

U Gradu Ludbregu održan je početni sastanak za pripremu Strateškog projekta 6. Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma unutar Urbanog područja Varaždin na kojem su sudjelovali gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave koje će zajedno provoditi ovaj strateški projekt

Proteklih godinu dana intenzivno se radilo na izradi Strategije razvoja urbanog područja koja služi kao multisektorski strateški okvir za korištenje mehanizmom integriranog teritorijalnog ulaganja (tzv. ITU mehanizam). Vizija Urbanog područja Varaždin jest povezivanje u održivo i konkurentno područje svih jedinica lokalne samouprave i to kroz integrirana strateška ulaganja u poduzetništvo, inovacije, kulturno-povijesnu baštinu, infrastrukturu i okoliš.

Nositelj Projekta 6. Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma je Grad Ludbreg

Od 7 definiranih strateških projekta, nositelj Projekta 6. Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma je Grad Ludbreg, dok su ostali partneri Općina Martijanec, Općina Petrijanec, Općina Sračinec, Grad Varaždinske Toplice, Općina Vinica, Grad Varaždin, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Jalžabet, Grad Novi Marof, Općina Sveti Ilija.

U Gradu Ludbregu održan je početni sastanak za pripremu Strateškog projekta 6. Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma, Izvor: Grad Ludbreg

Cilj ovog projekta jest osnažiti kapacitete urbanog područja za provedbu integriranog turističkog proizvoda temeljenog na prirodnoj i kulturnoj turističkoj osnovi i aktivnom turizmu. Projekt će se provoditi za lokalno stanovništvo koje će se izgrađenom i opremljenom infrastrukturom koristiti za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti, ali i za turiste koji traže tjelesnu aktivnost, sadržaje prilagođene djeci i boravak u prirodi.

Projektne aktivnosti usmjerene su na razvoj rekreacijskih turističkih kapaciteta

Projektne aktivnosti usmjerene su na razvoj rekreacijskih turističkih kapaciteta koje obuhvaćaju trail trčanje, hodanje, kampiranje, biciklističke ture, vodene sportove, a sve će aktivnosti biti povezane u cjelovitu turističku ponudu.

U okviru projekta, osim razvoja outdoor sadržaja na području Grada Ludbrega, planira se i izgradnja Kuće rijeke Bednje na području Otoka Mladosti kao budućeg posjetiteljskog centra, edukativnog centra sa interpretacijom specifične flore i faune rijeke te samog lokaliteta te info-punkta za svu ostalu turističku ponudu područja Centar svijeta.