Što je European City Facility – EUCF?

Što je European City Facility – EUCF?

Gradovi i općine imaju važnu ulogu u ostvarivanju zadanih europskih ciljeva za postizanje održive energetske tranzicije: od podrške manjim projektima i njihovog okrupnjivanja u veće investicijske portfelje do facilitiranja procesa i povezivanja lokalnih dionika s investitorima i financijskim institucijama. Ipak, česta prepreka u operacionaliziranju takvog pristupa leži u ograničenim financijskim, pravnim i stručnim kapacitetima lokalnih vlasti da svoje energetske strategije i planove (npr. SEAP-e ili SECAP-e) prilagode i pretvore u funkcionalne ulagačke dokumente. Upravo stoga, u okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju.

EUCF pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC). U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja. Planirano je izraditi oko 200 investicijskih koncepata za gradove i općine tijekom dvogodišnjeg perioda.

Jačanje vlastitih kapaciteta

Pored financijske i stručne pomoći, kroz provedbu EUCF-a uključene lokalne samouprave jačat će svoje vlastite kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostaviti korisne kontakte s kolegama iz drugih gradova i predstavnicima financijskog sektora. U tom smislu, i samo iskustvo izrade investicijskog koncepta putem EUCF može otvoriti vrata za mnoga druga, naknadna ulaganja (poput Europske komisije, Europske investicijske banke, privatnog sektora…).

EUCF-om rukovodi Strateški odbor kojim upravlja Središnji upravljački tim i savjetuju savjetnici za investicije. Ova tijela imaju jasno dodijeljene odgovornosti koje jamče strateško usmjeravanje inicijative (osiguravajući pritom da gradovi imaju utjecaj na to kako će financijska potpora najbolje ispuniti njihove potrebe), neovisan i transparentan postupak odabira i potpore korisnicima EUCF-a, kao i relevantnost investicijskih koncepata za investitore i financijere. Nadalje, stručnjaci za pojedine zemlje imenuju se za svaku državu članicu EU-a i djeluju kao “produženi krak” radi pružanja potpore kandidatima i korisnicima EUCF-a na lokalnoj razini i na njihovom nacionalnom jeziku. Pored njih, za svaku državu članicu odabrana je i jedna nacionalna mreža lokalnih vlasti koja kontaktira potencijalne korisnike i promiče aktivnosti EUCF-a.

U Hrvatskoj ulogu Nacionalnog stručnjaka provodi Regionalna energetska agencija Sjeverozapadna Hrvatska (REGEA), a ulogu nacionalne mreže lokalnih vlasti Udruga gradova u RH, a više informacija možete pročitati baš na njihovoj web stranici