Nova mobilnost za općinu Brdovec

Nova mobilnost za općinu Brdovec
Izvor: Pexels

Razvoj urbanih sredina i današnji uvjeti života zahtijevaju svakodnevnu mobilnost stanovništva poput prijevoza stanovništva na posao, mlađe populacije u vrtiće, škole i na fakultete ili jednostavno kretanje u slobodno vrijeme (kulturne ustanove, trgovački centri, turističke djelatnosti).

Prema osnovnoj definiciji, mobilnost predstavlja prostorno vremensku distribuciju stanovništva, tj. kretanje s jednog mjesta na drugo korištenjem nekog od dostupnih prijevoznih sredstava, od osobnih automobila i bicikala do sustava javnog prijevoza poput autobusnog i željezničkog prijevoza bez obzira na razlog same migracije.

Može se možda i reći da ste mobilni onda kada koristite vlastite noge bilo da hodate, trčite, okrećete pedale na biciklu, stišćete papučice u automobilu, cupkate nervozno na mjestu dok čekate bus ili vlak na stajalištu ili u boljem slučaju prekriženih nogu sjedeći u tom istom busu ili vlaku jednostavno uživate u pogledu dok se vozite prema svom odredištu.

Porastom zahtjeva za mobilnost zapravo raste prijevozna potražnja tj. broj vozila u urbanim sredinama pri čemu u nedostatku valjanog modeliranja prometnog sustava može doći do otežanih migracija (prometni čepovi i kašnjenje) čime se utječe na sve ostale sektore. Drugim riječima, mobilnost stanovništva uvelike utječe na funkcionalnost cijelog društva.

Mobilnost je važna za gospodarski i ekonomski rast

Mobilnost je važna za gospodarski i ekonomski rast te je jedna od komponenti održivog i integriranog urbanog razvoja. To je prepoznao i Europski zeleni plan kojim se planira preobrazba EU gospodarstva u kojem 2050. neće biti emisija stakleničkih plinova na način da se zaštiti, očuva i poveća prirodni kapital EU te zaštiti zdravlje i dobrobit građana od rizika povezanih sa okolišem i utjecaja okoliša na njih.

Kako bi se osigurala brža tranzicija na održivu i pametnu mobilnost potrebno je staviti korisnike na prvo mjesto te im osigurati cjenovno pristupačnije, dostupnije, zdravije i čišće prometne modele i sustave. Naglasak je na efikasnom kombiniranju i integraciji različitih prijevoznih sredstava (multimodalna mobilnost- vlak+bus+bicikl npr.) te povećanju proizvodnje i upotrebi alternativnih goriva u prometu te vozila sa nultim i niskim emisijama (elektrifikacija).

Općina Brdovec jedna je od najvećih općina u Republici Hrvatskoj i jedna od šest sa brojem stanovnika većim od 10.000. Smjestila se na samom zapadnom kraju Zagrebačke županije uz granicu sa Slovenijom. Ovu linearnu općinu koja nema izraziti centar već se sastoji od trinaest naselja, koridor željezničke pruge Zagreb-Ljubljana dijeli na dva dijela, sjeverni gušće naseljen i pretežno brdovit te južni, nizinski koji se prostire prema rijeci Savi.

Održivi razvoj i povećanje kvalitete života

Općina Brdovec opredijelila se za održivi razvoj i povećanje kvalitete života lokalne zajednice. Kroz pristupanje Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors) 2011. godine te izradu akcijskog plana energetski održivog razvitka općine trasiran je taj put, izvedene su energetske obnove javnih zgrada te zamjena zastarjelih rasvjetnih tijela energetski učinkovitom javnom rasvjetom na cijelom području općine te je uspostavljen sustav održivog gospodarenja otpadom.

Sljedeći logičan korak bilo je otvaranje teme mobilnosti odnosno njeno podizanje na višu razinu. Općina Brdovec pokrenula je projekt Zelenomobilni Brdovec te u sklopu njega izabrala REGEA-u kao voditelja izrade Studije nove mobilnosti općine Brdovec.

Kroz studiju će se analizirati postojeći prometni sustavi unutar općine te predložiti mjere i modeli za njihovu reformu i optimizaciju u cilju podizanja mobilnosti građana Brdovca na višu razinu te smanjenja emisija CO2 odnosno uvođenje zelenih energetskih modela u prometne sustave.  REGEA je pozvala u stručni tim Fakultet strojarstva i brodogradnje te prometni projektni ured Elipsu S.Z.

U izradu studije uključeni su i građani odnosno stanovnici općine. REGEA je u suradnji sa Općinom Brdovec formirala radnu grupu koja se sastoji od ključnih zainteresiranih dionika i obuhvaća predstavnike općine, ustanova, komunalnog poduzeća, udruga, većih gospodarskih subjekata unutar općine te predstavnike Zagrebačke županije i Hrvatskih željeznica.

Cilj dobivanje što više kvalitetnih informacija

Izrađeni su upitnici za radnu grupu i građane, otvorena je komunikacija, sve sa ciljem dobivanja što više kvalitetnih informacija i podataka o stvarnom stanju i izazovima s kojima se susreću Brdovčanke i Brdovčani u vlastitoj svakodnevnoj mobilnosti.

Kako se Europskim zelenim planom planiraju velike promjene naglasak će u budućnosti biti na aktivnom sudjelovanju javnosti i povjerenju u tranziciju jer su ta dva čimbenika od presudne važnosti kako bi politika iz Europskog zelenog plana bila uspješna i prihvaćena.

Tijekom prve etape izrade Studije analizira se postojeće stanje kako bi se identificirali glavni problemi  svih prometnih sustava i tipova mobilnosti unutar općine. Dobivanjem podataka iz upitnika od građana i  kroz rad s  radnom grupom o svim dostupnim vrstama prijevoza, migracijskim potrebama stanovništva i budućim potrebama same Općine Brdovec, REGEA je krenula sa identificiranjem problema odnosno izazova.

Postojeći javni autobusni prijevoz ocijenjen je kao neadekvatan, sva naselja općine nisu povezana njime, vozni redovi su rijetki, linija je premalo, cijena karata je prevelika a vozni park zastario. Od strane građana željeznica je prepoznata kao osnovno prometno sredstvo (poveznica sa Zagrebom i Zaprešićem) te  izazov predstavlja povezati autobusni i željeznički prijevoz u smislu prijevoza putnika do željezničkih postaja ili od željezničkih postaja prema rubnim dijelovima naselja.

Kroz prikupljene podatke iz upitnika građana i komentara radne skupine, uviđa se problem nedostatne biciklističke  infrastrukture budući da stanovnici nemaju osigurane biciklističke trake uz glavne prometnice općine Brdovec. Postojeću prometnu infrastrukturu kako onu cestovnu tako i željezničku trebalo bi unaprijediti kako bi ona udovoljila zahtjevima sigurnosti i konceptima nove mobilnosti.

Identifikacija problema u prometnom sustavu

Samom identifikacijom problema u prometnom sustavu općine Brdovec, stručni tim je započeo s pronalaskom potencijalnih rješenja kako bi se mobilnost stanovništva općine Brdovec podigla na višu razinu.

Nastojati će se optimizirati javni autobusni prijevoz u smislu uključivanja svih naselja u općini kako bi se stanovnicima olakšale dnevne migracije od svojih domova do drugih naselja i svih željezničkih postaja što može bitno utjecati na smanjenje korištenja osobnih automobila.

Analizirati će se i mogućnost elektrifikacije autobusnog prijevoza kako bi se u potpunosti ostvario potencijal smanjenja utjecaja na okoliš. Paralelno s mogućom elektrifikacijom autobusnog prijevoza, analizirat će se mogućnost ugradnje fotonaponskih sustava na ključnim stajalištima kako bi se elektrobusevi pogonili zelenom energijom proizvedenom u samoj općini.

Novi iskorak prema povećanoj mobilnosti predstavlja integracija takozvanih park&ride i bike&ride sustava kojima bi stanovnici imali dovoljno parkirališnih mjesta za svoje osobne automobile i bicikle u blizini željezničkih postaja za neometanu promjenu prijevoznog sredstva i korištenja željezničkog prijevoza.

Uz to, postoji veliki potencijal za uvođenje „Bike Sharing“ sustava po uzoru na europske gradove kojim se uvodi sustav javnih bicikala po povoljnim tarifama korištenja. Korištenjem javnih bicikala stanovnici bi mogli povećati mobilnost unutar općine te lakše dolaziti do željezničkih postaja i radnih mjesta. 

Poboljšanje biciklističke infrastrukture

Kako bi se bicikli više koristili potrebno je učiniti što više na poboljšanju biciklističke infrastrukture uvođenjem i uređivanjem biciklističkih staza te ostalim mjerama koje doprinose sigurnosti i popularizaciji tog vida mobilnosti.

Prethodno spomenuta potencijalna rješenja dobivaju potpuni smisao identifikacijom i razradom intermodalnih punktova kojima se ostvaruje integracija više prijevoznih sustava (autobus, vlak, bicikl) što direktno povećava mobilnost stanovnika, kao i punjenje električnih autobusa za vrijeme čekanja.

Uz intermodalnost dolazi i integracija svih prometnih sustava u zajedničku IT mrežu putem koje bi stanovnici Općine mogli imati uvid u primjerice vozne redove, okupiranost javnih parkirališta, dostupne javne bicikle te imali mogućnost kupnje karti i lakšeg planiranja svojih svakodnevnih putovanja.

Na kraju (ili na početku) kao i u svakom procesu važna je edukacija. Nova mobilnost zahtijeva i promjenu perspektive od strane korisnika, otvorenost prema novima modelima i konceptima te osobni doprinos. Općina Brdovec zajedno sa svojim građankama i građanima te REGEA-om i stručnim timom krenula je tim putem za koji vjerujemo da će biti uspješan!