Što nam donose izmjene i dopune Zakona o plaćama?

Što nam donose izmjene i dopune Zakona o plaćama?

Dana 20. siječnja 2023. Hrvatski je sabor izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

To su prve izmjene i dopune Zakona plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi usvojenog još 2010. godine.

Ograničenje mase sredstava za plaće

Na novi način su uređena proračunska ograničenja plaća za zaposlenike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (članci 14., 15. i 16. ZPL-a).

Ubuduće masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna (čl. 14.). (Podsjetimo da je taj postotak u ZPL-u sada 20%).

Nadalje, ograničava se ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika za one jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u godini koja prethodi godini izrade proračuna ostvarile sredstva:

– fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna i
– pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, u kojima:

– iznos tih pomoći prelazi 20% prihoda poslovanja, a
– masa sredstava isplaćenih za plaće iznosi više od 15% prihoda poslovanja,

tako da ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika ne smije se povećavati u odnosu na godinu koja prethodi godini izrade proračuna (čl. 15.)

Na koncu, člankom 16. ZPL-a su propisane iznimke od ograničenja iz članka 14. i članka 15. ZPL-a, na način da se sredstva za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave:

– koji obavljaju povjerene poslove državne uprave te
– zaposlenih na provedbi projekata,

ne uključuju u ograničenje mase sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika za iznose koji se financiraju iz sredstava pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

Osim navedenoga, iz prihoda poslovanja koji se koriste za izračun mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz članaka 14. i 15., isključuje se iznos sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavljaju povjerene poslove državne uprave.

Naknada za župana volontera

Potpunije je uređena naknada za rad lokalnih dužnosnika i njihovih zamjenika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.
Naime, u ZPL-u je izostavljena naknada za župana koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, a propisana je za sve druge izvršne čelnike i njihove zamjenike, pa je sada dodan i župan, dakle, proširuje se primjena članka 6. ZPL-a, o pravu na ovu naknadu i na župana.

Novčana kazna za prekršaje

Zamijenjena je novčana kazna u kunama novčanom kaznom u eurima, pa će se novčanom kaznom od 3980,00 do 6630,00 eura kazniti za prekršaj župan, gradonačelnik i općinski načelnik, za isplate plaća i naknada za rad u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave protivno člancima 4., 14. i 15. ZPL-a.

Razlog donošenja po hitnom postupku

Zakon je donesen po hitnom postupku kako bi sadašnje odredbe o proračunskim ograničenjima plaću uskladile s današnjim prilikama, budući da su se u međuvremenu izmijenili posebni propisi kojima se uređuje pitanje financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17 i 138/20), a sukladno kojima su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave stekle dodatne prihode kojima se izravno utječe na izračun plaća zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (iz obrazloženja Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZPL-a).